Aktuálne info

Štatút projektu "VĎAKA"

ŠTATÚT VEREJNOPROSPEŠNÉHO PROJEKTU „VĎAKA“

PREAMBULA

Tento štatút verejnoprospešného projektu s názvom: „VĎAKA“ (ďalej aj len ako “projekt“) je záväzným dokumentom upravujúcim podmienky a pravidlá jeho realizácie (ďalej aj len ako “štatút“).

I. ORGANIZÁTOR, SPOLUORGANIZÁTOR A PARTNER PROJEKTU

1. Vyhlasovateľom a organizátorom projektu je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj len ako “organizátor“).
2. Spoluorganizátorom a partnerom projektu, ktorý zabezpečuje realizáciu projektu, je spoločnosť DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o., so sídlom Rajská 7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 35 818 174, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 24711/B (ďalej aj len ako “spoluorganizátor“). 

II. PODMIENKY ÚČASTI NA PROJEKTE

1. Projektu sa môže zúčastniť každá osoba, (i) ktorá súhlasí s podmienkami projektu uvedenými v tomto štatúte aprostredníctvom tzv. ďakovného formulára zverejneného na internetovej stránke www.vdaka.sk prevádzkovanej organizátorom, (ii) poskytne organizátorovi údaje osvojom užívateľskom profile na Facebook-u alebo organizátorovi poskytne svoje meno, resp. prezývku (nick) a platnú e-mailovú adresu a (iii) označí osobu, ktorej sa chce poďakovať, a to takým spôsobom, že určí jej meno, resp. prezývku (nick), prípadne aj e-mailovú adresu, (iv) určí kategóriu poďakovania a (v) do vymedzeného textového poľa vpíše text svojho poďakovania, ku ktorému môže pridať fotografiu alebo video. 

2. Projektu sa môže zúčastniť aj každá osoba, ktorá súhlasí s podmienkami projektu uvedenými v tomto štatúte a prostredníctvom ďakovného lístka poskytne organizátorovi údaje oodosielateľovi a adresátovi poďakovania vrátane textu tohto poďakovania. 

III. ÚČEL A CIEĽ PROJEKTU

Účelom projektu VĎAKA je podpora výstavby nového výbehu pre svorku vlkov v zoologickej záhrade Bratislava, Mlynská dolina, 842 27 Bratislava (ďalej aj len ako „nový výbeh pre vlky“) formou finančnej podpory, ktorá pomôže pri vybudovaní nového výbehu pre vlky. Cieľom projektu je osloviť širokú verejnosť a zapojiť jednotlivcov do projektu prostredníctvom tzv. ďakovného formulára zverejneného na internetovej stránke www.vdaka.sk alebo prostredníctvom ďakovného lístka v rámci verejných podujatí podporujúcich tento projekt, prípadne iným spôsobom určeným a zverejneným podľa článku V. bodu 1 tohto štatútu organizátorom

IV. TRVANIE PROJEKTU

Projekt VĎAKA nie je časovo limitovaný a jeho trvanie určuje výlučne organizátor, ktorý je oprávnený kedykoľvek podľa svojej úvahy projekt pozastaviť alebo zrušiť. Projekt bol zahájený dňa 04.09.2014.

V. PRAVIDLÁ PROJEKTU

1. Do projektu sa môže zapojiť každá osoba spĺňajúca podmienky účasti podľa tohto štatútu, ktorá prostredníctvom tzv. ďakovného formulára zverejneného na internetovej stránke www.vdaka.sk potvrdením ikonky „POĎAKOVAŤ“ alebo vyplnením ďakovného lístka vyjadrí poďakovanie (ďalej aj len ako “účastník“). Na základe rozhodnutia organizátora sa do projektu bude možné zapojiť aj inými spôsobmi, ktoré organizátor vyhlási a zverejnení na internetovej stránke www.vdaka.sk alebo na užívateľskom profile projektu VĎAKA na Facebook-u. Zapojením sa do projektu účastník prejavuje svoj súhlas s jeho podmienkami a pravidlami podľa tohto štatútu

2. Organizátor sa zaväzuje finančne odmeniť každé poďakovanie sumou vo výške 0,10 EUR (desať eurocentov), pričom organizátor sa zaväzuje odmeňovať poďakovania do maximálnej celkovej odmeny za poďakovania vo výške 40 000 EUR (slovom štyridsaťtisíc eur) (ďalej aj len ako “odmena“). 

3. Aktuálna suma finančných prostriedkov odmeny za poďakovania bude priebežne zverejňovaná na počítadle na internetovej stránke www.vdaka.sk. 

4. Každý účastník sa do projektu môže zapojiť aj opakovane. Pri opakovanej účasti tej istej osoby je však potrebné aby došlo k zmene osoby prijímateľa poďakovania alebo k zmene v dôvode poďakovania. 

VI. VYUŽITIE ODMENY

1. Organizátor poskytne sumu finančných prostriedkov odmeny na podporu výstavby nového výbehu pre vlky v zoologickej záhrade Bratislava

VII. VÝSLEDOK PROJEKTU A JEHO ZVEREJNENIE

1. Celková suma finančných prostriedkov odmeny získaná prostredníctvom projektu VĎAKA bude zverejnená bez zbytočného odkladu po ukončení projektu na internetovej stránke www.vdaka.sk.

VIII. OSOBNÉ ÚDAJE

1. V rámci projektu nedochádza k zberu, spracovávaniu ani inému nakladaniu s osobnými údajmi v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako “zákon o ochrane osobných údajov“)

2. Účastník projektu poskytuje iba svoj nick, prípadne meno, prípadne email bez možnosti priradenia iných osobných údajov o určitej osobe. Ohľadom príjemcu poďakovania poskytuje účastník projektu ako nepovinný údaj jeho nick, prípadne meno a email. 

IX. ĎALŠIE VYHLÁSENIA

1. Účastník zapojením sa do projektu, udeľuje organizátorovi bezodplatný súhlas v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, na použitie (licencia) diela alebo iného predmetu ochrany podľa autorského zákona (napríklad text poďakovania, fotografia alebo video), ktoré účastník poskytol organizátorovi pri zapájaní sa do projektu, a to pre teritórium celého sveta, na jeho spojenie s iným dielom a verejné šírenie sprístupnením na internetovej stránke www.vdaka.sk, na užívateľskom profile projektu VĎAKA na Facebook-u, prípadne aj na iné použitie v rámci propagácie projektu na celú dobu autorskoprávnej ochrany; organizátor je oprávnený udeliť sublicenciu v rovnakom rozsahu aj tretej osobe. Licencia sa vzťahuje aj na deriváty vytvorené na základe udelenej licencie. 

2. Účastník zapojením sa do projektu vyhlasuje, že poskytnutím diela alebo iného predmetu ochrany podľa autorského zákona a udelením licencie podľa predchádzajúceho bodu tohto štatútu, neporušuje práva tretích osôb a v prípade, že sa takéto porušenie zistí, účastník zodpovedá za porušenie týchto práv vrátane zodpovednosti za škodu voči poškodenému, bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu od organizátora alebo inej zúčastnenej osoby. 

3. Organizátor si vyhradzuje právo nesprístupniť také dielo alebo iný predmet ochrany podľa autorského zákona, ktorý by mohol podľa uváženia organizátora zasahovať do práv a právom chránených záujmov iných osôb, bol nedôstojný, vulgárny alebo mohol poškodiť dobré meno alebo značku organizátora alebo inej osoby. 

4. Zakázané sú poďakovania obsahujúce vulgarizmy, obscénnosti, poškodzujúce dobré meno, dobrú povesť, dôstojnosť, zákonom zakázané slová a znaky, ako aj poďakovania akýmkoľvek iným spôsobom zasahujúce do práv a právom chránených záujmov. Organizátor je oprávnený na základe vlastného rozhodnutia nezverejniť alebo kedykoľvek zmazať poďakovanie, ktoré podľa názoru organizátora obsahuje zakázaný alebo iným spôsobom nevhodný alebo nechcený obsah. 

5. Na zverejnenie poďakovania nemá účastník projektu právny nárok.

X. ZVEREJNENIE ŠTATÚTU PROJEKTU

Tento štatút projektu VĎAKA bude zverejnený na internetovej stránke www.vdaka.sk.

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa projektu podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si taktiež právo v odôvodnených prípadoch, kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť projekt a jeho štatút.

2. Organizátor súťaže si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod projektu, právo ktoréhokoľvek účastníka z projektu vylúčiť.